Αποκατάσταση δοντιού στην αισθητική ζώνη

Αμφίπλευρη αποκατάσταση κάτω γνάθου

Αποκατάσταση πλευράς με 3 συνεχόμενα εμφυτεύματα (αριστερά)

Αποκατάσταση πλευράς με 3 συνεχόμενα εμφυτεύματα (δεξιά)

Ολική αποκατάσταση άνω γνάθου